Al-Hasan Al-Basri : "kalian tidak lebih dari sekumpulan hari-hari, setiap pergi satu hari, maka berarti pergi juga sebagian dari kalian" Rusdin

Senin, 11 Mei 2015

Panitia


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI KANDAI II DOMPU
JLN. IMAM BONJOL NO. 40 DOMPU TELP. (0373) 21546


 


KEPUTUSAN
KEPALA MAN KANDAI II DOMPU
NOMOR. Ma. 09.05/046/KP.08.2/       /2013

 T e n t a n g

PENUNJUKAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP (II)
MADRASAH ALIYAH NEGERI KANDAI II DOMPU
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI
KANDAI II DOMPU

Menimbang
:
Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar dalam kaitan kegiatan melaksanakan Ujian  Semester Genap (II)  pada Madrasah Aliyah Negeri Kandai II Dompu Tahun Pelajaran 2012/2013,  dipandang perlu menetapkan tugas Panitia.

Mengingat
:
1.      Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Sisitim Pendidikan Nasional.
2.      Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan.
3.      Peraturan Pemerintah Nomor :  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan setiap Sekolah/ Madrasah.
4.      Keputusan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Nasional / Kopentensi  Setiap Mata Pelajaran pada setiap Semester dari setiap jenis dan jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

Memperhatikan
:
Hasil Keputusan Rapat Dewan Guru  MAN Kandai  II Dompu tanggal, 29 April 2013, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Ujian Semester Genap (II) Tahun Pelajaran 2012/2013.
M e m u t u s k a n
Menetapkan
:

Pertama
:
Menunjuk nama-namanya sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Ujian Semester Genap (II) Tahun Pelajaran 2012/2013.
Kedua
:
Bahwa masing-masing yang bersangkutan  tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk membantu pelaksanaan kegiatan Ujian Semester Genap (II)  Tahun Pelajaran 2012/2013.

Ketiga
:
Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini di bebankan pada Dana Anggaran yang sesuai.

Keempat
:
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan  Di : Dompu
Pada Tanggal   : 15 Mei  2013
Kepala MadrasahDrs. H. Hasaruddin, M. Pd
NIP. 19661231 199303 1 031
Tembusan Kepada Yth:
1.      Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. NTB
Cq. Kepala Bidang Mapenda Mataram.
2.      Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Dompu.
Cq. Kepala Seksi Mapenda Kab. Dompu.
3.      Pengawas Pendidikan Tingkat MTs dan MA. Kab. Dompu
4.      Masing-masing yang bersangkutan.


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI KANDAI II DOMPU
Jln. Imam Bonjol No. 40 Telp. (0373) 21546Lampiran :1

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MAN KANDAI II DOMPU

Tentang

SUSUNAN PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP (II)
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NOMOR. MA. 09.05/046/KP.08.2/      /2013


1.
Pelindung / Penangung Jawab
:
Kepala MAN Kandai II Dompu
2.
Ketua/Koordinator
:
Muh. Irhamsyah, S. Pd
3.
Sekretaris
:
Rusdin, S. Pd
4.
Bendahara
:
Mi’raj, S. Pd
5.
Anggota
:
Nasimuddin, S.Si


:
Husnul Khuluk, M. Pd.I
Dompu,  15 Mei  2013
Kepala MadrasahDrs. H. Hasaruddin, M. Pd
NIP. 19661231 199303 1 031KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI KANDAI II DOMPU
Jln. Imam Bonjol No. 40 Dompu   Telp. (0373) 21546


 
Lampiran : 2

Jadwal Mata Pelajaran Ujian Semester Genap (II) MAN Kandai II Dompu
Tahun Pelajaran 2012/2013

No
Hari/ Tgl
Jam Ke
Pukul
Kelas X
Kelas XI
IPA
Kelas XI
IPS
Kelas XI
AGAMA
1.
Senin
27-5-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Bhs Indonesia
Fiqih
Bhs, Inggris
Bhs Indonesia
Fiqih
Bhs. Inggris
Bhs Indonesia
Fiqih
Bhs. Inggris
Bhs Indonesia
Fiqih
Bhs. Inggris
2.2
Selasa
28-5-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Matematika
TIK
Qur'an hadis
Matematika
TIK
Qur'an hadis
Matematika
TIK
Qur'an hadis
Matematika
TIK
Ilmu  hadis
3.
Rabu
29-5-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Kimia
PKn
SKI
Kimia
PKn
SKI
Ekonomi
PKn
SKI
Ilmu Tafsir
PKn
SKI
4.
Kamis
30-5-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Penjaskes
Fisika
Ekonomi
Penjaskes
Fisika
Biologi
Penjaskes
Geografi
Sosiologi
Penjaskes
-
Ilmu Kalam
5.
Jum’at
31-5-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Bahasa Arab
Ket.BacaQur’an
Geografi
Bahasa Arab
Ket.Baca Quran
-
Bahasa Arab
Ket.Baca Qur’an
-
Bahasa Arab
Ket. Baca Qur’an
-
6.
Sabtu
1-6-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Biologi
Sosiologi
Aqidah Akhlak
Aqidah Akhlak
SNSU
Ket. Bhs Arab
Aqidah Akhlak
SNSU
Ket. Bhs Arab
Aqidah Akhlak
Usul Fiqih
Ket. Bhs Arab
7.
Senin
3-6-2013
I
II
III
07.30 – 08.45
09.00 – 10.15
10.30 – 11.45
Seni Budaya (praktek)
SNSU
Ket. Bhs Arab
Seni Budaya (praktek)
-
-
Seni Budaya (praktek)
-
-
Seni Budaya (praktek)
-
-

Dompu,  15 Mei  2013
Kepala MadrasahDrs. H. Hasaruddin, M. Pd
NIP. 19661231 199303 1 031


KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI KANDAI II DOMPU
Jalan Imam Bonjol No. 40 Telp. (0373)21546
 

LAMPIRAN : 3
Jadwal Pengawas Ujian Semester Genap (II) MAN Kandai II Dompu Tahun Pelajaran 2012/2013

No
Hari / Tanggal
Jam
 Ke
Waktu
Kelas X
Kelas XI
Nama dan Kode Pengawas
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
IPA1
IPA2
IPS1
IPS2
IPS3
IPS4
IPS5
AGM1
AGM2
1
Senin
27-5-2013
I
07.30 – 08.45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.    Dra. Aminah
2.    Dra. Maemunah
3.    Ridwan, S. Pd
4.    Muh. Irfan, S. Pd
5.    Hanafi,SH
6.    Dra. Hj. Nirwani
7.    Misda, S. Pd. Mat
8.    Muh. Irfan, S. Pd
9.    Hj. St. Hafsah, S. Pd
10. Dra. Asni
11. Drs. Zunaiddin
12.Yuniawati, S. Pd
13. Dra. Sufraini
14.  Syahril, S. Ag
15. Sukri,S.Pd
16. Dra. Marliyah
17. Ibrahim, SE
18. Nuratul Ain, S. Pd
19. Drs. Iskandar
20. Abdul Basir, S. Ag
21. Lalu Rahman, S. Sos
22. Andi Fadlan, S. Pdi
23. Hartina, S. Pd
24. Suriadin, S. Pd
25.Fakruddin, S.Ag
26.  M. Farhan Dzakir, SE
27.Sri Wahyuni, S.Pd
28. Abdul Munir, S. PdI
29. Qaimudin, S. PdI
30. Iskandar, S. Ag
31. Eka Asjuni D. S. Pd
32. Fitratun Jannah, S. Pd
33. Muh. Syarifuddin, S. Pd
34. Isti’ Annah, S. Pd.I
35. Aidinun, S. Pd
36. Mukhlis Abubakar, S. Pd
37. Fitrianingsih, S. Pd
38.  Muhammad Nur, S. Pd
39. Eva Kurnia B. S. Hi
40. Kamalasary, S. Pdi
41. Muh. Itsnaini, S. Pd
42. Ramlah, S. Pd
43. Astuti, S. Pd
44. Nurannisa Sholiha, S. Pdi
45. Asari Nurwahidah, S. Pdi
46. Khairunnisa, S. Pd
47. Nanang Solihin, S. Sos
48. Mulyahadi, SE
49. Ernawati, S. Pd
50. Ummu Nur Imamah, S. Si
II
09.00 – 10.15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
III
10.30 – 11.45
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
2
Selasa
28-5-2013
I
07.30 – 08.45
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
II
09.00 – 10.15
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
III
10.30 – 11.45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
Rabu
29-5-2013
I
07.30 – 08.45
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
II
09.00 – 10.15
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
III
10.30 – 11.45
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4
Kamis
30-5-2013
I
07.30 – 08.45
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
II
09.00 – 10.15
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III
10.30 – 11.45
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5
Jum’at
31-5-2013
I
07.30 – 08.45
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
II
09.00 – 10.15
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
III
10.30 – 11.45
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6

Sabtu
1-6-2013

I
07.30 – 08.45
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
II
09.00 – 10.15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
III
10.30 – 11.45
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
7.
Senin
3-6-2013
I
07.30 – 08.45
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
09.00 – 10.15
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
10.30 – 11.45
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dompu,  15 Mei  2013
Kepala MadrasahDrs. H. Hasaruddin, M. Pd
NIP. 19661231 199303 1 031